ИЗПИТАНИЕТО

Понастоящем в 41 региона в 12 държави – членки на ЕС се добиват въглища, което ги прави най-разпространеното изкопаемо гориво в Европейския съюз и важен източник на икономическа активност.

Преходът към нисковъглеродна икономика подлага на сериозно изпитание тези региони, които трябва да преодолеят редица технологични, икономически и социални проблеми. Те трябва да се подготвят за ограничаване или закриване на тези отрасли, предизвикани от пазарните тенденции или политиката за опазване на околната среда.

Проектът TRACER подкрепя девет въгледобивни района в Европа да начертаят (или подобрят) стратегиите си в областта на научните изследвания и иновациите, така че да се облекчи преходът им към устойчива енергийна система.

РЕГИОНИТЕ

Дейностите по проекта са насочени към девет европейски региона, имащи богата история във въгледобивния отрасъл и използването на въглищата като гориво за производство на електроенергия.

 • Югоизточен район, България
 • Уелс, Великобритания
 • Район Лаузиц, Бранденбург и Дрезден, Германия
 • Западна Македония, Гърция
 • Горна Силезия, Полша
 • Западен регион / долината на р. Жиу, Румъния
 • Регион Колубара, Сърбия
 • Донецки регион, Украйна
 • Северозападна Бохемия, Чехия

UK CHECH REPUBLIC GERMANY POLAND GREECE BULGARIA SERBIA ROMANIA UKRAINE

ЦЕЛИТЕ

TRACER подкрепя девет района с интензивен въгледобив, да начертаят (или подобрят) стратегиите си в областта на научните изследвания и иновациите, така че да се облекчи преходът им към устойчива енергийна система. Най-важните дейности на проекта включват:

 • Ангажиране на широк кръг заинтересовани страни от деветте региона в дискусии и приемане на обща визия и приоритети за въглищния преход
 • Определяне и анализ на най-добрите примери от практиката за успешни амбициозни процеси на преход в райони с интензивен въгледобив
 • Оценка на социалните, екологичните и технологичните проблеми
 • Разработване на насоки за привличане на инвестиции
 • Засилване сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите между регионите в Европа и в света

NEWS