EU stanovila dlouhodobý cíl snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80 – 95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Konkrétní cíle pro rok 2030 jsou následující:

  • 40% snížení emisí skleníkových plynů
  • alespoň 27% podíl spotřebované energie z obnovitelných zdrojů
  • přinejmenším 27% úspory energie ve srovnání s obvyklým scénářem.

S ohledem na tyto cíle jsou členské státy v důsledku současného stavu použitých technologií a dostupných místních energetických zdrojů v nevýhodném postavení, a proto je třeba tyto zvláštnosti zohlednit. V současné době se aktivně těží uhlí ve 41 regionech ve 12 členských státech EU. To poskytuje přímé zaměstnání asi 185 000 lidem v celé EU a další nepřímá pracovní místa se spoléhají na produkci uhlí. Rozhodnutí EU o přechodu na bezemisní technologii však není předmětem diskuse, a je proto nutné, s ohledem na potíže těchto regionů, předvídat a navrhnout energetickou politiku, která je v souladu s úkoly. Tyto regiony potřebují účinný plán, který umožní nezbytný přechod na diverzifikovanější hospodářskou základnu a udržitelnější energetický systém a zároveň zajistí sociální soudržnost komunit a regionů závislých na těžbě uhlí.

Hlavním cílem projektu TRACER je podporovat řadu intenzívních hnědouhelných regionů v Evropě, aby navrhovaly (nebo přepracovávaly) své strategie výzkumu a inovací (R&I) s cílem usnadnit jejich přechod k udržitelnému energetickému systému. Konkrétně je do tohoto postupu zapojeno devět evropských regionů, z toho 7 v členských státech EU (Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Polsko, Rumunsko, Velká Británie) a dva v zemích mimo EU (Srbsko, Ukrajina), ale se stejnými problémy a úvahami jako členské státy EU.

Tvůrcům politik v těchto regionech – takzvaných „cílových regionech TRACER“ – budou partneři projektu TRACER pomáhat při vývoji, implementaci a revizi strategií výzkumu a inovací poskytováním informací, vývojem metodik, odborných znalostí a poradenství. Hlavní výstupy projektu TRACER (soubor plánů a nástrojů pro členské státy, přidružené země a regiony) pomohou cílovým regionům určit krátkodobá a střednědobá řešení usnadňující transformaci směrem k v budoucnu udržitelnému modelu. Aktivity povedou k nové a prohloubené spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mezi uhelnými regiony, za účelem usnadnění jejich přechodu na udržitelnější energetický systém.

Specifickými cíli projektu TRACER je:

  1. pomáhat regionálním aktérům (v cílových regionech) při vývoji strategií VaV pro inteligentní specializaci, včetně rozvoje veřejných kapacit VaVaI, v souladu se Strategickým plánem energetických technologií EU (plán SET);
  2. identifikovat a vyměňovat si některé „osvědčené postupy“, včetně průmyslových plánů od uhlí k novým technologiím a strategií transformace pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny na bázi uhlí k výrobě elektřiny s nízkými emisemi uhlíku a dálkového vytápění;
  3. prozkoumat relevantní sociální výzvy v cílových regionech, včetně nezbytných potřeb rekvalifikace pracovníků;

4. poskytovat pokyny regionálním aktérům ohledně přístupu k dostupným evropským fondům a programům a k tomu, jak využít dodatečné vnitrostátní veřejné a soukromé spolufinancování.

The overall objective of TRACER is to support a number of coal-intensive regions around Europe to design (or re-design) their Research and Innovation (R&I) strategies in order to facilitate their transition towards a sustainable energy system. More specifically, nine (9) European regions are involved in this procedure, 7 of them in EU Members States (Bulgaria, Czech Republic, Germany, Greece, Poland, Romania, UK), and two (2) in countries outside the EU (Serbia, Ukraine), but with the same problems and considerations as the EU Member States ones. 

Policy makers in these regions – the so called ‘TRACER target regions’ – will be assisted to develop, implement and review their R&I strategies by providing information, developing methodologies, expertise and advice. The main deliverables of TRACER (a set of blueprints and tools for Member States, Associated Countries and regions) will assist the target regions to identify short- and medium-term solutions to help their transition to a more future-proof business model. The action will lead to new and deepened cooperation in R&I between coal intensive regions that will facilitate their transition to a more sustainable energy system.

The specific objectives of TRACER are:

  1. to assist the regional actors (in the target regions) in developing R&I strategies for smart specialisation, including the development of public R&I capacities, consistent with the EU’s Strategic Energy Technology Plan (SET Plan); 
  2. to identify and exchange some “best practices”, including industrial roadmaps from coal towards new technologies and transition strategies for coal based combined heat and power production to low carbon electricity and district heating generation;
  3. to investigate relevant social challenges in the target regions, including necessary re-skilling needs of the workforce;
  4. to provide guidance to regional actors for the access to available European funds and programmes, and on how to leverage additional national public and private co-financing.