Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η εξόρυξη του άνθρακα πραγματοποιείται επί του παρόντος σε 41 περιφέρειες 12 χωρών της ΕΕ, καθιστώντας τον το σε μεγαλύτερη αφθονία ορυκτό καύσιμο στην ΕΕ και μία σημαντική πηγή οικονομικής δραστηριότητας. Η μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλού άνθρακα συνεπάγεται σημαντικές τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα που πρέπει να προετοιμαστούν για τη μείωση ή τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, λόγω τόσο των τάσεων της αγοράς όσο και των περιβαλλοντικών πολιτικών.

 

Το έργο TRACER υποστηρίζει εννέα περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα σε όλη την Ευρώπη στο να σχεδιάσουν (ή να επανασχεδιάσουν) τις στρατηγικές τους για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ) προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβασή τους προς ένα αειφόρο ενεργειακό σύστημα.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Οι δραστηριότητες του έργου εστιάζουν σε εννέα ευρωπαϊκές περιφέρειες με μακρά ιστορία στην εξόρυξη άνθρακα και τη χρήση του ως καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή.

 • Νοτιοανατολική Περιφέρεια, Βουλγαρία
 • Περιοχή Λουσατίας, Βραδεμβούργο και Δρέσδη, Γερμανία
 • Nοτιο-δυτική Βοημία, Τσεχία
 • Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα
 • Άνω Σιλεσία, Πολωνία
 • Δυτική Περιφέρεια / Jiu Valley, Ρουμανία
 • Διαμέρισμα Kolubara, Σερβία
 • Περιφέρεια Ντονέτσκ, Ουκρανία
 • Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο

UK CHECH REPUBLIC GERMANY POLAND GREECE BULGARIA SERBIA ROMANIA UKRAINE

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο TRACER υποστηρίζει εννέα περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα σε όλη την Ευρώπη στο να σχεδιάσουν (ή να επανασχεδιάσουν) τις στρατηγικές τους για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ) προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβασή τους προς ένα αειφόρο ενεργειακό σύστημα.

Οι βασικές δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:

 • Κινητοποίηση ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων σε εννέα ευρωπαϊκές περιφέρειες για να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό όραμα και στις προτεραιότητες για τη μετάβαση από τον άνθρακα.
 • Προσδιορισμός και ανάλυση παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών επιτυχημένων και φιλόδοξων διαδικασιών μετάβασης σε περιφέρειες έντασης άνθρακα.
 • Αξιολόγηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών προκλήσεων.
 • Κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το πώς να κινητοποιηθούν οι επενδύσεις.
 • Προώθηση της συνεργασίας στην Ε&Κ μεταξύ των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

NEWS