Η ΕΕ έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη μείωση έως το 2050 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Οι ειδικοί στόχοι για το έτος 2030 είναι οι ακόλουθοι:

  • μείωση κατά 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
  • μερίδιο τουλάχιστον 27% της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
  • τουλάχιστον 27% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με το σενάριο διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους στόχους, τα Κράτη Μέλη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της τρέχουσας κατάστασης των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των διαθέσιμων τοπικών ενεργειακών πόρων, και συνεπώς πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι ιδιαιτερότητες.

Επί του παρόντος, σε 41 περιφέρειες σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ εξορύσσεται ενεργά άνθρακας. Αυτό παρέχει άμεση απασχόληση σε περίπου 185.000 άτομα σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον έμμεσες θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από την παραγωγή του άνθρακα. Ωστόσο, η απόφαση της ΕΕ να προχωρήσει σε τεχνολογίες χωρίς εκπομπές δεν υπόκειται σε συζήτηση και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες αυτών των περιφερειών, να προβλεφθεί και προταθεί η ενεργειακή πολιτική που εναρμονίζεται με τα καθήκοντα. Οι περιφέρειες αυτές χρειάζονται έναν αποτελεσματικό οδικό χάρτη για να κάνουν την αναγκαία μετάβαση σε μια πιο διαφοροποιημένη οικονομική βάση και ένα πιο αειφόρο ενεργειακό σύστημα, διασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή για τις κοινότητες και τις περιφέρειες που εξαρτώνται από την παραγωγή άνθρακα.

Ο γενικός στόχος του έργου TRACER είναι να υποστηρίξει μια σειρά περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα σε όλη την Ευρώπη στο να σχεδιάσουν (ή να επανασχεδιάσουν) τις στρατηγικές τους για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ) προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβασή τους προς ένα αειφόρο ενεργειακό σύστημα. Ειδικότερα, στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν εννέα (9) Ευρωπαϊκές περιφέρειες, 6 εκ των οποίων βρίσκονται σε Κράτη Μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία) και τρεις (3) σε χώρες εκτός της ΕΕ (Ουκρανία, Σερβία, και – πλέον – Ηνωμένο Βασίλειο), αλλά με τα ίδια προβλήματα και προβληματισμούς με αυτά των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε αυτές τις περιφέρειες – τις λεγόμενες ‘περιφέρειες-στόχους του TRACER’ – θα βοηθηθούν στο να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να επανεξετάσουν τις στρατηγικές Ε&Κ αυτών με την ανάπτυξη μεθοδολογιών  και την παροχή πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλών. Τα κυριότερα παραδοτέα του TRACER (ένα σετ σχεδίων κατευθύνσεων και εργαλείων για τα Κράτη Μέλη, τις Συνδεδεμένες Χώρες και τις περιφέρειες) θα βοηθήσουν τις περιφέρειες-στόχους να εντοπίσουν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες λύσεις που θα βοηθήσουν τη μετάβασή τους σε ένα πιο ανθεκτικό στο χρόνο επιχειρηματικό μοντέλο. Η δράση θα οδηγήσει σε νέα και βαθύτερη συνεργασία στην Ε&Κ μεταξύ των περιφερειών έντασης άνθρακα που θα διευκολύνει τη μετάβασή τους σε ένα πιο αειφόρο ενεργειακό σύστημα.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου TRACER είναι:

  1. να βοηθηθούν οι φορείς στις περιφέρειες-στόχους στο να αναπτύξουν στρατηγικές Ε&Κ για έξυπνη εξειδίκευση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των δημόσιων δυνατοτήτων για Ε&Κ, σύμφωνα με το Σχέδιο Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών της ΕΕ (Σχέδιο ΣΕΤ),
  1. να εντοπιστούν και να διαδοθούν ορισμένες “βέλτιστες πρακτικές”, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών οδικών χαρτών από τον άνθρακα προς τις νέες τεχνολογίες και στρατηγικών μετάβασης για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού με βάση τον άνθρακα σε χαμηλών εκπομπών άνθρακα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεθέρμανση,
  2. να διερευνηθούν οι σχετικές κοινωνικές προκλήσεις στις περιφέρειες-στόχους, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αναγκών επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού,
  3. η παροχή καθοδήγησης στους περιφερειακούς φορείς για την πρόσβαση σε διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα, καθώς και για το πώς μπορεί να μοχλευτεί πρόσθετη εθνική δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση.