WYZWANIE

Węgiel jest obecnie wydobywany w 41 regionach dwunastu krajów UE, co czyni go wciąż ważnym paliwem kopalnym, a górnictwo  znaczącą gałęzią gospodarki. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną pociąga za sobą znaczące wyzwania technologiczne, gospodarcze i społeczne. Regiony o intensywnej eksploatacji węgla muszą przygotować się na zmniejszenie lub stopniowe wycofanie wydobycia, zarówno ze względu na tendencje rynkowe, jak i politykę ochrony środowiska.

 

Tracer wspiera dziewięć europejskich regionów intensywnie eksploatujących węgiel. Celem projektu jest zaprojektowanie (lub zmiana) strategii badań i rozwoju regionów węglowych w celu ułatwienia transformacji w kierunku zrównoważonego systemu energetycznego.

REGIONY OBJĘTE PROJEKTEM TRACER

Działania w ramach projektu koncentrują się na dziewięciu europejskich regionach o długiej historii wydobycia i wykorzystywania węgla jako paliwa do wytwarzania energii.

 • Region Południowo-Wschodni, Bułgaria
 • Czechy Północno-Zachodnie, Czechy
 • Region Łużycki, Brandenburgia i Drezno , Niemcy
 • Zachodnia Macedonia, Grecja
 • Górny Śląsk, Polska
 • Region zachodni, Dolina Jiu, Rumunia
 • Kolubara, Serbia
 • Obwód Doniecki, Ukraina
 • Walia, Wielka Brytania

UK CHECH REPUBLIC GERMANY POLAND GREECE BULGARIA SERBIA ROMANIA UKRAINE

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU

Tracer wspiera dziewięć europejskich regionów intensywnie eksploatujących węgiel. Celem projektu jest zaprojektowanie (lub zmiana) strategii badań i rozwoju regionów węglowych dla ułatwienia transformacji w kierunku zrównoważonego systemu energetycznego.

Główne działania projektu obejmują:

 • Mobilizację szerokiego grona zainteresowanych stron w dziewięciu regionach europejskich w celu omówienia i uzgodnienia wspólnej wizji i priorytetów w zakresie dekarbonizacji;
 • Identyfikację i analizę przykładów najlepszych praktyk udanych procesów transformacji w regionach intensywnie eksploatujących węgiel;
 • Ocenę wyzwań społecznych, środowiskowych i technologicznych;
 • Opracowanie wytycznych dotyczących inwestycji;
 • Wspieranie współpracy badawczo-innowacyjnej między regionami intensywnie wykorzystującymi węgiel w Europie i poza nią.

NEWS