Европейският съюз си е поставил дългосрочната цел до 2050 г. да намали емисиите на парникови газове с 80-95% в сравнение с нивата от 1990 г. Конкретните цели за 2030 г. са следните:

  • Намаляване на емисиите на парникови газове с 40%
  • Най-малко 27% ВЕИ в крайното брутно енергийно потребление
  • Спестяване на най-малко 27% енергия в сравнение с базовия сценарий

По отношение на тези цели, държавите членки са в неблагоприятна позиция, поради сегашното състояние на използваните технологии и наличните местни енергийни ресурси. Ето защо тези специфики трябва да се имат предвид.

Понастоящем 41 региона в 12 държави – членки на ЕС активно добиват въглища. Това осигурява пряка заетост на близо 185,000 души в ЕС и допълнителни работни места в свързаните производства. Вземайки предвид трудностите пред тези региони, е необходимо да се предвиди и предложи съответна на задачите енергийна политика. Въгледобивните региони се нуждаят от ефективна пътна карта, която да гарантира, че преходът към по-диверсифицирана икономическа база и по-устойчива енергийна система ще се извърши чрез запазване на социалното сближаване на общностите и регионите, зависещи от производството на въглища.

Крайната цел на проекта TRACER е да подкрепи европейските региони с интензивен въгледобив в разработването (или осъвременяването) на техните Стратегии за научни изследвания и иновации (НИИ), така че да се улесни преходът им към устойчива енергийна система. В този процес участват 9 региона, 6 от които се намират в държави – членки на ЕС (България, Чехия, Германия, Гърция, Полша, Румъния) и 3 в държави извън ЕС (Великобритания, Сърбия, Украйна), но с подобни проблеми и съображения.

Създателите на политиката в т.нар. „целеви региони на TRACER“ ще получат съдействие за разработването, прилагането и прегледа на техните стратегии чрез предоставяне на информация, разработване на методологии, предоставяне на експертиза и съвети. Най-важните резултати от проекта ще помогнат на целевите региони да определят краткосрочни и средносрочни решения за прехода към по-надежден бизнес модел. Стремежът е проектът да установи и задълбочи сътрудничеството в областта на НИИ между въгледобивните региони, което ще облекчи прехода им към по-устойчива енергийна система.

Конкретните цели на TRACER са да:

  1. Съдейства на регионалните заинтересовани страни (в целевите региони) за разработването на стратегии за интелигентна специализация в съответствие с Плана за стратегически енергийни технологии (SET) на ЕС;
  2. Проучи и обмени „най-добрите практики“, включващи промишлени пътни карти за замяна на въглищата с нови технологии, както и стратегии за преход от комбинирано производство на топлина и електроенергия от въглища към нискоемисионно производство на електроенергия и централно топлоснабдяване;
  3. Проучи социалните проблеми в целевите региони, в т.ч. нуждата от преквалифициране на работната сила;
  4. Предостави насоки на регионалните заинтересовани страни относно наличните европейски фондове и програми и използването на допълнително национално публично и частно съфинансиране.